Dr. Kishor Patwardhan Resources

List of books recommended for Kriya Sharir (Ayurvedic Physiology )

English:

• Tridosha Theory- V.V. Subrahmanya Shastri

• Introduction to Kayachikitsa – C. Dwarikanath

• Digestion and Metabolism in Ayurveda- C. Dwarikanath

• The Fundamental Principles of Ayurveda- C. Dwarikanath

• Ancient Indian Medicine – Kutumbiah P.

• Concept of Agni in Ayurveda- Vd. Bhagwan Das

• Sharira Kriya Vijnana (Part 1 and 2) – Nandini Dhargalkar

• Human Physiology in Ayurveda  – Kishor Patwardhan

Hindi:

• Ayurvediya Kriyasharir   – Ranjit Rai Desai

• Purush Vichaya  – Acharya V.J. Thakar

• Abhinava Sharir Kriya Vigyana – Acharya Priyavrata Sharma

• Prakrita Dosha Vigyana – Acharya Niranjana Dev

• Sharir Kriya Vigyana – Prof. Jayaram Yadav & Dr. Sunil Verma

Compiled by

Dr. Kishor Patwardhan, M.D. (Ay), Ph.D., Vaidya-Scientist Fellow

Reader in Kriya Sharir, Department of Kriya Sharir, Benaras Hindu University